Denní centrum

Denní centrum pro osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením poskytuje a zajišťuje vytvoření a udržení takových návyků, osobních a sociálních schopností a dovedností, které umožní dosažení maximální možné míry jejich samostatnosti v běžném životě a začlenění do běžného společenského prostředí.

Poslání denního centra

Cílová skupina:

Provozní doba je stanovena od 7:30 do 14:00 hodin. Chod centra zabezpečuje speciální pedagod - logoped Mgr. Eva Havránková a 3 asistenti.